Algemene voorwaarden
opleidingen, trainingen en workshops

Vitaliteit Groep Nederland BV (inclusief businessunit Human Capital Performance)


Artikel 1 - Algemeen

De voorwaarden zijn geldig voor open en incompany opleidingen, trainingen en workshops, die starten vanaf januari 2016. Deze voorwaarden zijn op 1 maart 2021 geactualiseerd.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Deelnemer: degene die de opleiding of training daadwerkelijk gaat volgen.
 • Contractant: degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleiding of training.
 • Annuleren: de (tijdelijke) opzegging van de opleiding of training door de deelnemer of contractant.
 • Startdatum opleiding of training: de eerste bijeenkomst van de opleiding of training; deze wordt aan de deelnemer per mail medegedeeld.
 • Opleidingsprijs: de prijs van de opleiding of training zoals op de website van Vitaliteit Groep Nederland BV vermeld, verminderd met eventuele kortingen.

Alle genoemde bedragen in deze algemene voorwaarden zijn exclusief btw.

Artikel 2 - Inschrijven

De inschrijving wordt op het moment van ontvangst van het (digitale) inschrijfformulier of aanmelding per e-mail door Vitaliteit Groep Nederland BV aanvaard, tenzij het tegendeel schriftelijk of per e-mail aan de deelnemer wordt medegedeeld.

 

Artikel 3 - Uitvoering

3.1. Vitaliteit Groep Nederland BV levert de opleiding, training of workshop  waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven conform hetgeen daarover op de website van Vitaliteit Groep Nederland (BV) ten tijde van het startmoment staat vermeld.


3.2.  Vitaliteit Groep Nederland BV is gerechtigd:

 • de opleidings-, trainingsprogramma’s en workshops tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van en/of van kwalitatieve verbetering;
 • de indeling van de opleidingen, trainingen en workshops voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
 • bij onvoldoende aanmeldingen een opleiding, training of workshop af te lasten, of aanmeldingen voor een opleiding, training of workshop niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan schriftelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen;
 • het aantal bijeenkomsten van een opleiding of training te reduceren, waarbij de prijs hetzelfde blijft en waarbij het aantal bijeenkomsten van de modulen met maximaal 15% wordt teruggebracht;
 • om de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal twee deelnemers te verhogen.

 

Artikel 4 - Inhalen

De deelnemer kan na een gemiste bijeenkomst betreffende één van de opleidingen, het verzoek doen aan Vitaliteit Groep Nederland BV om dit blok bij een andere groep in te halen, indien dit naar het oordeel van Vitaliteit Groep Nederland mogelijk is. Vitaliteit Groep Nederland BV is hiervoor niet aansprakelijk.


Artikel 5 - Betaling

5.1.a. De opleidingsprijs  wordt conform de opleidings- en betalingsovereenkomst in één keer dan wel in twee (of meer) gelijke termijnen voldaan. Voor gespreide betaling wordt een toeslag gerekend van 5% van de opleidingsprijs. Dit is alleen van toepassing op betaling van één van de opleidingen. Indien de contractant een ander is dan de deelnemer dient de opleidingsprijs in één keer te worden voldaan. 

5.1.b. Minimaal 14 dagen voor de startdatum van de eerste dag van de opleiding waarvoor deelnemer is aangemeld is minimaal een derde van de totale opleidingskosten voldaan. Vóór de datum van de laatste opleidingsdag dient de gehele opleidingsprijs te zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen (zie ook: artikel 6 - Betalingsregeling).

5.1.c. Indien contractant minimaal 14 dagen vóór de startdatum de opleidingsprijs in zijn geheel heeft voldaan, wordt 2% betalingskorting verleend op de totale opleidingsprijs, berekend exclusief btw.

5.2. Indien, na facturering door Vitaliteit Groep Nederland BV, door deelnemer alsnog een gespreide betaling wordt gewenst of andere wijzigingen worden doorgegeven, die leiden tot extra administratieve handelingen, worden €  125,- administratiekosten in rekening gebracht.

5.3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.

5.5. De inschrijving is pas geldig als de aanbetaling van een derde van de opleidingskosten is voldaan.


Artikel 6 - Betalingsregeling

Indien de contractant, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) aan de betalingsverplichting kan voldoen, kan hij zich uitsluitend schriftelijk wenden tot Vitaliteit Groep Nederland BV met het verzoek een betalingsregeling te treffen. Indien Vitaliteit Groep Nederland BV met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Dit dient tevens als enig bewijs van de gemaakte betalingsafspraak.


Artikel 7 - Wanbetaling

7.1.  Indien niet tijdig wordt betaald, komen alle kosten, ontstaan door wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de contractant.

7.2.  Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten van Vitaliteit Groep Nederland BV worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de bijeenkomsten vervalt de financiële verplichting ten opzichte van Vitaliteit Groep Nederland BV niet.

7.3. De overeenkomst met de contractant kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door Vitaliteit Groep Nederland BV worden verbroken. Vitaliteit Groep Nederland BV is in dat geval gerechtigd de totale opleidingsprijs aan de contractant in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.


Artikel 8 - Annuleren

8.1.  Annuleren van een opleiding of training kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur aangetekend of digitaal per e-mail.

De datum van de poststempel of de datum van de e-mail geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de digitale bevestiging van Vitaliteit Groep Nederland BV. De startdatum van de opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

8.2.  Annulering open opleiding:

 1. Tot acht weken voor de startdatum van de opleiding, training of workshop bedragen de annuleringskosten 25% van de opleidingskosten (inclusief kosten syllabus, lunch, accommodatie).

2. Tot zes weken voor de startdatum van de opleiding, training of workshop bedragen de annuleringskosten 50% van de  opleidingskosten (inclusief kosten syllabus, lunch, accommodatie).
3. Binnen zes weken voor aanvang van de opleiding of training bedragen de annuleringskosten 100%

                  van de opleidingskosten (inclusief kosten syllabus, lunch, accommodatie).


8.3.  Annulering in-company-trajecten:

 1. Tot acht weken voor aanvang van het incompany-traject worden geen kosten in rekening

      gebracht, behalve reeds gemaakte kosten ter voorbereiding van de opleiding of training.
2.  Tot zes weken voor aanvang van het incompany-traject bedragen de annuleringskosten 50% van

     de trainingskosten en 100% van de voorbereidingskosten conform uitgebrachte offerte.
3. Binnen zes weken voor aanvang van het in-company-traject bedragen de annuleringskosten 100%

    van de volledige voorbereidings- en trainingskosten conform uitgebrachte offerte.

8.5. Indien de deelnemer komt te overlijden of indien sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan men hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Vitaliteit Groep Nederland BV. Vitaliteit Groep Nederland BV behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen. De annuleringskosten zullen in een dergelijk geval worden beperkt tot € 250,- administratiekosten en daarnaast 100% van de prijs over de reeds gevolgde en lopende delen van de opleiding of training en de niet te annuleren arrangementskosten van het conferentieoord.

8.6.  De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. Artikel 9, 10, 11 zijn overeenkomstig van toepassing.

 

Artikel 9 - Copyright

Van het door Vitaliteit Groep Nederland BV verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden.

Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitaliteit Groep Nederland BV. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1. Vitaliteit Groep Nederland BV heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Vitaliteit Groep Nederland BV is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met eventuele eigen risico op deze verzekering. Indien de verzekering om welke reden dan ook geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid van Vitaliteit Groep Nederland BV beperkt tot het bedrag dat Vitaliteit Groep Nederland BV voor de betreffende opleiding, training of workshop in rekening heeft gebracht.

10.2.  In het geval Vitaliteit Groep Nederland BV aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van Vitaliteit Groep Nederland BV veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. Gevolgschade (waaronder inkomsten- en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten.

10.3. Voor fouten van door Vitaliteit Groep Nederland BV ingeschakelde derden is Vitaliteit Groep Nederland BV alleen aansprakelijk, indien Vitaliteit Groep Nederland BV bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien.

10.4.  Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen een jaar nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.

10.5. De aansprakelijkheidsregeling in dit artikel geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.


Artikel 11 - Persoonsregistratie

Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Vitaliteit Groep Nederland BV en gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze opleidingen en trainingen. Vitaliteit Groep Nederland BV zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Indien betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dat direct gerespecteerd.


Artikel 12 - Recht en geschillen

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Tot geschillenbeslechting is slechts de Nederlandse rechter bevoegd.

Vitaliteit Groep Nederland BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69.06.88.60.